ПАТ "Одеське СКТБ Продмаш"
ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКЕ СКТБ
ПРОДМАШ
»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 14308204; місцезнаходження: м. Одеса, вул. Михайлівська
буд. 25)
м. Одеса «30» листопада 2017 року
Дата проведення загальних зборів: «30» листопада 2017 року.
Час проведення загальних зборів: Збори відкриті (розпочаті) в 11:00 годин; збори закриті в 13:00
годин.
Місце проведення загальних зборів: місто Одеса, вулиця Сонячна, будинок 5 (конференц-зал №
1).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «24»
листопада 2017
року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах:
306 осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: станом на
24-00 годину
«24» листопада 2017 року, складає 74 492 голосів.
Час і місце реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах: Початок у 09
годин 30
хвилин. Закінчення у 10 годин 30 хвилин. Реєстрація осіб, які мають право на участь у зборах,
проводилась за місцем
проведення загальних зборів.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань,
що
виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
: 74 352 голоси.
Перелік акціонерів
(їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, оформлюється додатком № 1
до протоколу від
30.11.2017р.
Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: На момент закінчення реєстрації
акціонерів (їх
представників) для участі у загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано 2 акціонера,
які є
власниками 99,81% простих голосуючих акцій. Отже загальні збори мають кворум та правомочні
приймати рішення з
усіх питань порядку денного. Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: відсутні.
Відповідно до ст.41
Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення загальних зборів
досягнуто, загальні
збори акціонерів (надалі - Збори) є правомочними.
Порядок голосування на Загальних зборах:
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводитися з використанням
бюлетеня для
голосування № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9 та бюлетеня для кумулятивного голосування
№ 9.
Відкриття Загальних зборів: слухали Директора Дуднік Світлану Валентинівну, яка повідомила,
що позачергові
збори скликані за ініціативою Наглядової ради ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» (надалі -
Товариство), на підставі
Закону України «Про акціонерні товариства», надано повідомлення в офіційному виданні
НКЦПФР «ВІДОМОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ» № 204 (2709) від
27.10.2017 року.
Кожного акціонера повідомлено не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових
зборів, про скликання,
особисто рекомендованим листом, поштові повідомлення від 27.10.2017 року та 28.10.2017 року,
кількість акціонерів
згідно переліку, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів
акціонерів станом на
24.10.2017 року складає 306 осіб.
Директор Дуднік Світлана Валентинівна, оголосила порядок денний загальних зборів, що
виносяться на
голосування, зазначив, що будь-яких пропозицій щодо проекту порядку денного позачергових
загальних зборів не
надходило. Об'явив що загальні збори переходять до обговорення і прийняття рішення з порядку
денного загальних
зборів у викладеній у ньому послідовності. Заперечень не надійшло.
Порядок денний, що виносяться на голосування:
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх
повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах
акціонерів.
5. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
6. Внесення змін до Статуту ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», пов'язаних із зміною типу,
шляхом
викладення Статуту у новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання нової
редакції Статуту
Товариства.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової
ради, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових
договорів з членами
Наглядової ради.
З 1-го питання «Обрання Голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про
припинення їх
повноважень»
слухали Директора Дуднік С.В., яка повідомила, що згідно вимог Закону України
«Про акціонерні
товариства», необхідно обрати лічильну комісію Товариства, на яку покладається підведення і
оголошення на
загальних зборах підсумків голосування, складання і підписання протоколу про підсумки
голосування, опечатування
бюлетенів для голосування після складення такого протоколу.
Запропоновано згідно проекту рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:
Голова лічильної
комісії - Єреш Наталія Юріївна, члени лічильної комісії - Солодухіна Ольга Олегівна та Соловьова
Тетяна
Олександрівна. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів.
2
Дуднік Світлана Валентинівна,
пропонує тимчасовій лічильної комісії (рішення Наглядової ради від
14.11.2017р.), Голові тимчасової лічильної комісії Єреш Наталії Юріївні, членам тимчасової
лічильної комісії:
Солодухіній Ользі Олегівні, Соловьовій Тетяні Олександрівні, до обрання лічильної комісії
провести підрахунок
голосів з першого питання.
Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.
Голосували:
«за»
- 74 352 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
та є
власниками голосуючих акцій).
«проти» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є
власниками
голосуючих акцій).
«утримались» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних
зборах та є
власниками голосуючих акцій).
За результатами голосування вирішили: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:
Голова лічильної
комісії - Єреш Наталія Юріївна, члени лічильної комісії - Солодухіна Ольга Олегівна та
Соловьова Тетяна
Олександрівна. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття загальних
зборів.
Голова лічильної комісії Єреш Наталія Юріївна, роз'яснила учасникам зборів порядок
голосування на
позачергових загальних зборах з усіх питань порядку денного, проводиться з використанням
бюлетенів для
голосування № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9 та бюлетеня для кумулятивного голосування
№ 8; одна
голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного,
крім кумулятивного
голосування.
Рішення питань порядку денного № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 9 приймаються простою
більшістю голосів, з
питання № 6 порядку денного рішення приймається ? голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцій, шляхом поставлення позначки у бюлетені для
голосування. Голосування у
бюлетені № 8 для кумулятивним голосуванням здійснюється шляхом кумулятивного
голосуванням, тобто загальна
кількість голосів акціонера помножується відповідно на кількість членів Наглядової ради
Товариства, акціонер має
право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між
кількома кандидатами у
члени Наглядової ради.
З 2-го питання «Обрання голови та секретаря загальних зборів» слухали Директора Дуднік
С.В., яка
повідомила, для організації проведення загальних зборів необхідно обрати Голову та секретаря
загальних зборів.
Функції та повноваження Голови зборів є: керування роботою зборів; оголошення питання
порядку денного зборів;
надає та позбавляє слова виступаючих на зборах; оголошення голосування з питань порядку
денного зборів; оголошує
проекти рішень та остаточні рішення зборів; оголошує збори закритими; підписує разом із
секретарем зборів протокол
зборів та інші документи зборів; оголошує підсумки голосування на зборах; здійснює інші дії,
пов'язаніз веденням
зборів. До функцій та повноважень секретаря зборів відноситься: ведення та складає протокол
зборів; приймає
запитання в письмовому вигляді; приймає заяви та інші звернення акціонерів до зборів; підписує
разом із Головою
зборів протокол зборів та інші документи зборів.
Запропоновано згідно проекту рішення: Головою загальних зборів обрати Дуднік Світлану
Валентинівну.
Секретарем загальних зборів обрати Кочевінову Ніну Олександрівну
Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.
Голосували:
«за»
- 74 352 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
та є
власниками голосуючих акцій).
«проти» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є
власниками
голосуючих акцій).
«утримались» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних
зборах та є
власниками голосуючих акцій).
За результатами голосування вирішили: Головою загальних зборів обрати Дуднік Світлану
Валентинівну.
Секретарем загальних зборів обрати Кочевінову Ніну Олександрівну.
Голова та секретар зборів приступають до виконання своїх обов'язків.
З 3-го питання «Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів» слухали Голову
зборів, яка
повідомила, для організації проведення зборів необхідно затвердити регламент загальних зборів.
Запропоновано згідно проекту рішення: При проведенні загальних зборів заборонити фіксувати
хід загальних
зборів технічними засобами відео та аудіо запису та заборонити присутність на загальних зборах
будь-яких осіб, які
не є акціонерами (їх представниками), крім осіб які входять або є кандидатами до складу органів
Товариства, та
представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які відповідно до
законодавства України
мають право здійснювати нагляд за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям
його підсумків.
Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: встановити по кожному питанню
порядку денного:
доповіді - до 15 хвилин, запитання та виступи - до 5 хвилин, відповіді на питання до 5 хвилин;
загальні збори
Товариства провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду кожного
питання включеного до
порядку денного загальних зборів. Лічильній комісії надати до 20 хвилин для здійснення
підрахунку голосів. Одна
голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що
виносяться на голосування,
крім кумулятивного голосування.
3
Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.
Голосували:
«за»
- 74 352 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
та є
власниками голосуючих акцій).
«проти» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є
власниками
голосуючих акцій).
«утримались» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних
зборах та є
власниками голосуючих акцій).
За результатами голосування вирішили: При проведенні загальних зборів заборонити
фіксувати хід загальних
зборів технічними засобами відео та аудіо запису та заборонити присутність на загальних
зборах будь-яких осіб, які
не є акціонерами (їх представниками), крім осіб які входять або є кандидатами до складу
органів Товариства, та
представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які відповідно до
законодавства України
мають право здійснювати нагляд за проведенням загальних зборів, голосуванням та
підбиттям його підсумків.
Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: встановити по кожному
питанню порядку денного:
доповіді - до 15 хвилин, запитання та виступи - до 5 хвилин, відповіді на питання до 5 хвилин;
загальні збори
Товариства провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду кожного
питання включеного до
порядку денного загальних зборів. Лічильній комісії надати до 20 хвилин для здійснення
підрахунку голосів. Одна
голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що
виносяться на голосування,
крім кумулятивного голосування.
З 4-го питання «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування
на загальних
зборах акціонерів»
слухали Голову зборів, яка повідомила, для організації проведення зборів
необхідно затвердити
порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
Запропоновано згідно проекту рішення: Голосування з питань порядку денного загальних зборів
акціонерів
проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були
затверджені відповідно
до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства
для голосування.
Бюлетені для голосування, видані акціонеру (його представнику) за результатами проведеної
реєстрації, засвідчується
підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки
засвідчується кожен
аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (його
представником) із
зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (його представника) та/або найменування
юридичної особи у
разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох
аркушів, сторінки
бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності
таких реквізитів і
підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається також недійсним
у разі, якщо він
відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.
Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.
Голосували:
«за»
- 74 352 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
та є
власниками голосуючих акцій).
«проти» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є
власниками
голосуючих акцій).
«утримались» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних
зборах та є
власниками голосуючих акцій).
За результатами голосування вирішили: Голосування з питань порядку денного загальних
зборів акціонерів
проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були
затверджені відповідно
до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів
Товариства для голосування.
Бюлетені для голосування, видані акціонеру (його представнику) за результатами проведеної
реєстрації,
засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства.
Відбитком печатки
засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений
акціонером (його
представником) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (його представника)
та/або найменування
юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування
складається з кількох
аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером.
У разі відсутності
таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування
визнається також недійсним
у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.
З 5-го питання «Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства» слухали Голову зборів,
яка повідомила, що діяльність публічного акціонерного товариства пов'язане із значними
витратами. До Закону
України «Про акціонерні товариства» внесено зміни які вступили в дію з 01.05.2016 р., які
стосуються перш за все
зняття обмеження кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства.
Запропоновано згідно проекту рішення: Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Нове найменування Товариства
визначити наступним
чином: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», скорочене
найменування
Товариства: ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ».
Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.
Голосували:
«за»
- 74 352 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних
зборах та є
власниками голосуючих акцій).
4
«проти» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних
зборах та є власниками
голосуючих акцій).
«утримались» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних
зборах та є
власниками голосуючих акцій).
За результатами голосування вирішили: Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Нове найменування Товариства
визначити наступним
чином: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», скорочене
найменування
Товариства: ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ».
З 6-го питання «Внесення змін до Статуту ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ»,
пов'язаних із зміною
типу, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Визначення уповноважених осіб для
підписання нової
редакції Статуту Товариства»
слухали Голову зборів, яка повідомила присутнім, що до
Закону України «Про
акціонерні товариства» внесені зміни, які вступили в дію з 01.05.2016 року. Для приведення
діяльності Товариства у
відповідність до діючого законодавства необхідно внести зміни до Статуту Товариства,
шляхом викладення Статуту у
новій редакції. З новою редакцією Статуту усі бажаючи мали можливість ознайомитись до
проведення позачергових
зборів, а також у день проведення позачергових зборів.
Запропоновано згідно проекту рішення: Затвердити Статут ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ
ПРОДМАШ» в новій
редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання
порядку денного, набирає
чинності з моменту його державної реєстрації. Уповноважити голову загальних зборів
Дуднік Світлану Валентинівну
та секретаря загальних зборів Кочевінову Ніну Олександрівну підписати від імені акціонерів у
новій редакції Статуту
ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ». Доручити Директору Дуднік Світлані Валентинівні чи
іншій особі згідно
виданої нею довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції
Статуту Товариства та
внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.
Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.
Голосували:
«за»
- 74 352 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних
зборах та є
власниками голосуючих акцій).
«проти» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних
зборах та є власниками
голосуючих акцій).
«утримались» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних
зборах та є
власниками голосуючих акцій).
За результатами голосування вирішили: Затвердити Статут ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ
ПРОДМАШ» в новій
редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання
порядку денного,
набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Уповноважити голову загальних
зборів Дуднік Світлану
Валентинівну (ідентифікаційний код 2414701865) та секретаря загальних зборів Кочевінову
Ніну Олександрівну
(ідентифікаційний код 1719303525) підписати від імені акціонерів у новій редакції Статуту
ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ
ПРОДМАШ». Доручити Директору Дуднік Світлані Валентинівні чи іншій особі згідно виданої
нею довіреності
провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та
внесення змін у відомості
про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.
З 7-го питання «Припинення повноважень членів Наглядової ради» слухали Голову зборів,
яка повідомила, що
у згідно вимог ст. 32 до Закону України «Про акціонерні товариства» «До порядку денного
річних загальних зборів
публічного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами
17 і 18 ст. 33, а саме:
- обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових
договорів
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради».
Запропоновано згідно проекту рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради
Альперiна Вадима
Олександровича, члена Наглядової ради Ойберман Олександра Юрiйовича.
Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.
Голосували:
«за»
- 74 352 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних
зборах та є
власниками голосуючих акцій).
«проти» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних
зборах та є власниками
голосуючих акцій).
«утримались» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних
зборах та є
власниками голосуючих акцій).
За результатами голосування вирішили: Припинити повноваження Голови Наглядової ради
Альперiна Вадима
Олександровича, члена Наглядової ради Ойберман Олександра Юрiйовича.
З 8-го питання «Обрання членів наглядової ради» слухали Голову зборів, яка повідомила, що
згідно рішення
Наглядової ради від 23.11.2017р до бюлетеня для кумулятивного голосування внесені наступні
кандидатури до
обрання на посади членів Наглядової ради: Ойберман Олександра Юрійовича, Альперіна
Вадима Олександровича,
Чуйко Бориса Семеновича.
Запропоновано: Голосувати за кандидатури на посади членів Наглядової ради у складі:
Ойберман Олександр
Юрійович, Альперін Вадим Олександрович, Чуйко Борис Семенович.
5
Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.
Голосували:
Альперін Вадим Олександрович - 74 352 голоси (100%);
Ойберман Олександр Юрійович - 74 352 голоси (100%);
Чуйко Борис Семенович - 74 352 голоси (100%).
За результатами голосування вирішили: Обрати на посади членів Наглядової ради:
Ойберман Олександра
Юрійовича, Альперіна Вадима Олександровича, Чуйко Бориса Семеновича.
З 9-го питання «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
членами наглядової
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання цивільно-правових
договорів з членами наглядової ради»
слухали Голову зборів, яка повідомила, про необхідність
затвердження умови
цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення
розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової ради:
Запропоновано згідно проекту рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що
укладатимуться з
членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради
здійснюється
безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової ради.
Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.
Голосували:
«за»
- 74 352 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних
зборах та є
власниками голосуючих акцій).
«проти» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних
зборах та є власниками
голосуючих акцій).
«утримались» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних
зборах та є
власниками голосуючих акцій).
За результатами голосування вирішили: Затвердити умови цивільно - правових договорів,
що укладатимуться
з членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради
здійснюється
безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової ради.
Голова зборів повідомляє присутнім, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства
провели голосування
по всім питанням порядку денного, які були внесені на голосування. Під час проведення
позачергових загальних
зборів та після їх закриття скарг та зауважень від акціонерів щодо процедури проведення
позачергових загальних
зборів акціонерів, порядку голосування та прийняття відповідних рішень - не надходило.
На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підсумки голосування з
кожного питання
були оголошені учасникам зборів на цих загальних зборах та шляхом оприлюднення протоколу
про підсумки
голосування на власному сайті - http://sktb.odessa.ua/.
До протоколу додаються:
1. Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування по першому питанню
порядку денного
загальних зборів (Додаток № 2) - на 1 стор.
2. Протокол про підсумки голосування починаючи з другого питання порядку денного
загальних зборів (Додаток
№ 3) - на 2 стор.
ПІДПИСИ:
Голова загальних зборів С.В. Дуднік
Секретар загальних зборів Н.О. Кочевінова
6
Додаток № 2
до протоколу від 30.11.2017 р.
загальних зборів акціонерів
ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ»
ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по першому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 14308204; місцезнаходження: м. Одеса, вул. Михайлівська
буд. 25)
м. Одеса «30» листопада 2017 року
Тимчасова лічильна комісія сформовано у складі трьох осіб,
рішенням Наглядової ради (протокол від 14.11.2017р.).
Голова тимчасової лічильної комісії Єреш Наталія Юріївна;
Члени тимчасової лічильної комісії: Солодухіна Ольга Олегівна,
Соловьова Тетяна Олександрівна.
Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): «30» листопада 2017
року; місто Одеса,
вулиця Сонячна, будинок 5 (конференц-зал № 1).
Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у голосуванні за
питанням
порядку денного:
74 352 голоси.
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) за бюлетенями, що не враховані
при підрахунку
результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів
недійсними:
0 голосів.
Тимчасова лічильна комісія встановила такі підсумки голосування з першого питання порядку
денного зборів:
З 1-го питання «Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття
рішення про припинення
їх повноважень».
Рішення:
Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Голова лічильної комісії - Єреш
Наталія Юріївна,
члени лічильної комісії - Солодухіна Ольга Олегівна та Соловьова Тетяна Олександрівна.
Припинити повноваження
лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів.
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:
«за» 74 352 голоси 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних
зборах та є
власниками голосуючих акцій
«проти» 0 голосів 0%
«утримався» 0 голосів 0%
Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного
вважається прийнятим.
ПІДПИС Голови та членів тимчасової лічильної комісії, які брали участь у підрахунку
голосів:
Голова тимчасової лічильної комісії ___________ Н.Ю. Єреш
Члени тимчасової лічильної комісії: ___________ О.О. Солодухіна
___________ Т.О. Соловьова
7
Додаток № 3
до протоколу від 30.11.2017 р.
загальних зборів акціонерів
ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ»
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 14308204; місцезнаходження: м. Одеса, вул. Михайлівська
буд. 25)
м. Одеса «30» листопада 2017 року
Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): «30» листопада 2017 року; місто
Одеса, вулиця
Сонячна, будинок 5 (конференц-зал № 1).
Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у голосуванні за питанням
порядку
денного:
74 352 голоси.
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) за бюлетенями, що не враховані при
підрахунку
результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:
0 голосів.
Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування з першого по восьме питання порядку денного
зборів:
З 2-го питання «Обрання голови та секретаря загальних зборів».
Рішення:
Головою загальних зборів обрати Дуднік Світлану Валентинівну. Секретарем загальних зборів
обрати
Кочевінову Ніну Олександрівну
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:
«за» 74 352 голоси 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є
власниками голосуючих акцій
«проти» 0 голосів 0%
«утримався» 0 голосів 0%
Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного
вважається
прийнятим.
З 3-го питання «Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів».
Рішення:
При проведенні загальних зборів заборонити фіксувати хід загальних зборів технічними
засобами відео та аудіо
запису та заборонити присутність на загальних зборах будь-яких осіб, які не є акціонерами (їх
представниками), крім осіб
які входять або є кандидатами до складу органів Товариства, та представників Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку, які відповідно до законодавства України мають право здійснювати нагляд за
проведенням загальних
зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Затвердити наступний регламент проведення
загальних зборів:
встановити по кожному питанню порядку денного: доповіді - до 15 хвилин, запитання та виступи - до 5
хвилин, відповіді
на питання до 5 хвилин; загальні збори Товариства провести без перерви. Голосування проводити
послідовно після розгляду
кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Лічильній комісії надати до 20 хвилин
для здійснення
підрахунку голосів. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку
питань, що
виносяться на голосування, крім кумулятивного голосування.
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:
«за» 74 352 голоси 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є
власниками голосуючих акцій
«проти» 0 голосів 0%
«утримався» 0 голосів 0%
Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного
вважається
прийнятим.
З 4-го питання «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на
загальних зборах
акціонерів».
Рішення:
Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з
використанням
бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства,
та які були видані
учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. Бюлетені для голосування, видані
акціонеру (його
представнику) за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної
кoмiciї та відбитком
печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
Бюлетень повинен бути
засвідчений акціонером (його представником) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера
(його представника)
та/або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для
голосування складається з
кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У
разі відсутності
таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається
також недійсним у разі,
якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:
«за» 74 352 голоси 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є
власниками голосуючих акцій
«проти» 0 голосів 0%
«утримався» 0 голосів 0%
Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного
вважається
прийнятим.
8
З 5-го питання «Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства».
Рішення:
Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО. Нове найменування Товариства визначити наступним чином: ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», скорочене найменування Товариства: ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ
ПРОДМАШ».
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:
«за» 74 352 голоси 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є
власниками голосуючих акцій
«проти» 0 голосів 0%
«утримався» 0 голосів 0%
Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного
вважається
прийнятим.
З 6-го питання «Внесення змін до Статуту ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», пов'язаних із
зміною типу,
шляхом викладення Статуту у новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання нової
редакції Статуту
Товариства».
Рішення:
Затвердити Статут ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» в новій редакції. Встановити, що
рішення,
прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту
його державної
реєстрації. Уповноважити голову загальних зборів Дуднік Світлану Валентинівну та секретаря
загальних зборів
Кочевінову Ніну Олександрівну підписати від імені акціонерів у новій редакції Статуту ПРАТ «ОДЕСЬКЕ
СКТБ
ПРОДМАШ». Доручити Директору Дуднік Світлані Валентинівні чи іншій особі згідно виданої нею
довіреності провести
дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості
про Товариство,
що містяться у Єдиному державному реєстрі.
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:
«за» 74 352 голоси 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є
власниками голосуючих акцій
«проти» 0 голосів 0%
«утримався» 0 голосів 0%
Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного
вважається
прийнятим.
З 7-го питання «Припинення повноважень членів Наглядової ради».
Рішення:
Припинити повноваження Голови Наглядової ради Альперiна Вадима Олександровича, члена
Наглядової ради
Ойберман Олександра Юрiйовича
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:
«за» 74 352 голоси 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є
власниками голосуючих акцій
«проти» 0 голосів 0%
«утримався» 0 голосів 0%
Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного
вважається
прийнятим.
З 8-го питання «Обрання членів Наглядової ради».
Рішення:
Обрати на посади членів Наглядової ради: Ойберман Олександра Юрійовича, Альперіна Вадима
Олександровича, Чуйко Бориса Семеновича.
Підсумки (результати) кумулятивного голосування щодо даного рішення:
Альперін Вадим Олександрович - 74 352 голоси (100%);
Ойберман Олександр Юрійович - 74 352 голоси (100%);
Чуйко Борис Семенович - 74 352 голоси (100%).
Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного
вважається
прийнятим.
З 9-го питання «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами
наглядової ради,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з
членами наглядової ради».
Рішення:
Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової
ради.
Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюється безоплатно.
Уповноважити Директора на
підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:
«за» 74 352 голоси 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є
власниками голосуючих акцій
«проти» 0 голосів 0%
«утримався» 0 голосів 0%
Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного
вважається
прийнятим.
ПІДПИСИ Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:
Голова лічильної комісії ___________ Н.Ю. Єреш
Члени лічильної комісії: ___________ О.О. Солодухіна
___________ Т.О. Соловьова__