ПрАТ "Одеське СКТБ Продмаш"
ПОВІДОМЛЕННЯ
акціонерів про підсумки голосування на Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ»
 
(Дата проведення загальних зборів «25» квітня 2018 року)
 
Зазначеним повідомленням ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14308204, доводить до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», рішення з яких прийняті Загальними зборами, а саме:
 
По першому питанню порядку денного:
«Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.»
Прийняте рішення:
Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Голова лічильної комісії - Єреш Наталія Юріївна, члени лічильної комісії - Солодухіна Ольга Олегівна та Соловьова Тетяна Олександрівна. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття Загальних зборів.
Голосували:
«ЗА»
- 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 
По другому питанню порядку денного:
«Обрання голови та секретаря загальних зборів.»
Прийняте рішення:
Головою Загальних зборів обрати Рябцева Юрія Михайловича. Секретарем Загальних зборів обрати Кочевінову Ніну Олександрівну.
Голосували:
«ЗА»
- 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 
По третьому питанню порядку денного:
«Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.»
Прийняте рішення:
При  проведенні загальних зборів заборонити фіксувати хід загальних зборів технічними засобами відео та аудіо запису та заборонити присутність на загальних зборах будь-яких осіб, які не є акціонерами (їх представниками), що зареєструвалися для участі у загальних зборах, крім осіб які входять або є кандидатами до складу органів Товариства, та представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які відповідно до законодавства України мають право здійснювати нагляд за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: встановити по кожному питанню порядку денного: доповіді - до 15 хвилин, запитання та виступи - до 5 хвилин, відповіді на питання до 5 хвилин; загальні збори Товариства провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів. Лічильній комісії надати до 20 хвилин для здійснення підрахунку голосів. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування, крім кумулятивного голосування.
Голосували:
«ЗА»
- 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 
По четвертому питанню порядку денного:
«Розгляд звіту Директора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду»
Прийняте рішення:
Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Директора у 2017 році визнати такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.
Голосували:
«ЗА»
- 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 
По п'ятому питанню порядку денного:
«Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.»
Прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2017 році та заходи за результатами його розгляду. Роботу Наглядової ради  у 2017 році визнати такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.
Голосували:
«ЗА»
- 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 
По шостому питанню порядку денного:
«Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.»
Прийняте рішення:
Затвердити висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду.
Голосували:
«ЗА»
- 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 
По сьомому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.»
Прийняте рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.
Голосували:
«ЗА»
- 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 
По восьмому питанню порядку денного:
«Затвердження річного звіту та балансу Товариства.»
Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
Голосували:
«ЗА»
- 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 
По дев'ятому питанню порядку денного:
«Про розподіл прибутку і збитків Товариства.»
Прийняте рішення:
Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати. Прибуток отриманий за підсумками роботи за 2017 рік направити на покриття збитків Товариства отриманих у попередніх періодах фінансово-господарської діяльності.
Голосували:
«ЗА»
- 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 
По десятому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.»
Прийняте рішення:
Припинити повноваження усіх призначених раніше та діючих станом на дату проведення загальних зборів членів Наглядової ради Товариства.
Голосували:
«ЗА»
- 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 
По одинадцятому питанню порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради.»
Прийняте рішення:
Найбільшою кількістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, було прийнято рішення обрати на посаду членів Наглядової ради Товариства наступних осіб: Ойберман Олександр Юрійович, Альперін Вадим Олександрович, Чуйко Борис Семенович.
Голосували:
«ЗА»
кандидата Ойберман Олександр Юрійович - 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ЗА» кандидата Альперін Вадим Олександрович - 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ЗА» кандидата Чуйко Борис Семенович - 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ЗА» кандидата Цимбал Сергій Юрійович - 0 голосів, що складає 0,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 
По дванадцятому питанню порядку денного:
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»
Прийняте рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Голосували:
«ЗА»
- 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 
По тринадцятому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.»
Прийняте рішення:
Припинити повноваження усіх призначених раніше та діючих станом на дату проведення загальних зборів членів Ревізійної комісії Товариства.
Голосували:
«ЗА»
- 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 
По чотирнадцятому питанню порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії.»
Прийняте рішення:
Найбільшою кількістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, було прийнято рішення обрати на посаду членів Ревізійної комісії Товариства наступних осіб: ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А», Фокін Сергій Олександрович, Ящук Віталій Станіславович.
Голосували:
«ЗА»
кандидата ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» - 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ЗА» кандидата Фокін Сергій Олександрович - 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ЗА» кандидата Ящук Віталій Станіславович - 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ЗА» кандидата Кремнева Антоніна Олексіївна - 0 голосів, що складає 0,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 
По п'ятнадцятому питанню порядку денного:
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.»
Прийняте рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Ревізійної комісії здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
Голосували:
«ЗА»
- 74352 голоси, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 
«26» квітня 2018 року
Директор ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ»
Дуднік Світлана Валентинівна