ПрАТ "Одеське СКТБ Продмаш"
 
Шановний акціонере!
 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» (далі - Товариство), код за ЄДРПОУ 14308204, місцезнаходження Товариства: 65005, Одеська область, місто Одеса, вулиця Михайлiвська, будинок 25, повідомляє, що позачергові Загальні збори Товариства (далі - Загальні збори) відбудуться «19» січня 2019 р. об 11.00 год. за адресою: місто Одеса, вулиця Михайлiвська, будинок 25 (кімната 222).
Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 10.15 до 10.45  у день та за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах
Товариства -
15.01.2019 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1.    Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх
повноважень.
2.    Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3.    Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4.    Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з
урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідність до вимог
чинного законодавства.
5.    Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення
їх у новій редакції.
6.    Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
7.    Обрання членів Ревізійної комісії.
8.    Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів),
що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами
Ревізійної комісії.
9.    Розгляд письмового Звіту Наглядової ради Товариства, що містить пояснення причин
невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у
процесі їх емісії.
10.    Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на
придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
11.     Про
збільшення статутного капіталу ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» шляхом
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків
.
12.    Про емісію акцій
(із зазначенням учасників розміщення) ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ
ПРОДМАШ» та
про затвердження Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної
пропозиції) ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ».
13.    Про визначення уповноваженого органу ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», якому
надаються повноваження щодо:
- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту Товариства, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права) який має переважне право на придбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»
14.    Про визначення уповноважених осіб ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», яким
надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http://sktb.odessa.ua//
Станом на "22" грудня 2018 р. - на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:
-    загальна кількість простих іменних акцій Товариства  складає - 118948 простих іменних
акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
-    загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає -  78213 голосуючих акцій
Товариства.
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру  необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт),  представнику(ам) акціонера - необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства  України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.
При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, зокрема але не виключно з проектом договору про обов'язковий викуп акцій, у робочі дні: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 25, кімната 223, у робочі дні та у робочий час з 14:00 годин до 17:00 годин, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства - Директор Дуднік Світлана Валентинівна;
- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Директора,  до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше десяти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на "22" грудня  2018 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера;
- кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення по
питанню порядку денного № 10 «Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.», по питанню порядку денного № 11 «Про збільшення статутного капіталу ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.», у такому разі протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій має бути вказана інформація, яка передбачена п.3 ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».
Відповідно до частини п'ятої ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного (не мають можливості скористатися правами передбаченими у ст. 38).
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства». - розписати
ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).
Директор
Телефон для довідок (048) 785-98-54
 
Проекти рішень
щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових
Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», які
призначені на 19.01.2019 р.
Питання порядку денного №1.
Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Голова лічильної комісії - Цимбал Сергій Юрійович, члени лічильної комісії - Кочевінова Ніна Олександрівна та Невмержицький Олександр Миколайович. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.
Питання порядку денного №2.
Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Головою загальних зборів обрати Рябцева Юрія Михайловича. Секретарем загальних зборів обрати Дуднік Світлану Валентинівну.
Питання порядку денного №3. 
Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення загальних зборів, а саме:
-    голосування на загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція -
один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем
по кожному питанню порядку денного;
-    бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення
загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Директор передає голові
реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії
на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток
печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності
реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у
передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера
(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є
акціонером;
-    голосування за одним бюлетенем здійснюється - до 5 хв.; перерва для підрахунку
підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії - до 10 хв.;
оголошення протоколів лічильної комісії - до 5 хв.
Питання порядку денного №4.
Питання, винесене на голосування: Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідність до вимог чинного законодавства.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства із змінами та доповненнями у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог законодавства. Доручити Директору  Товариства Дуднік Світлані Валентинівні (реєстраційний номер картки платника податків 2414701865) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.
Питання порядку денного №5.
Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Проект рішення: У зв'язку з приведення у відповідність до вимог законодавства внести зміни та доповнення та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме Положень: «Про Наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про загальні збори», «Про виконавчий орган».
Питання порядку денного №6.
Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Проект рішення: Припинити достроково повноваження усіх призначених раніше та діючих станом на дату проведення загальних зборів членів Ревізійної комісії Товариства: Голови Ревізійної комісії - ТОВ "Корпорацiя А ЕНД А" (код ЄДРПОУ 33506993) та членів Ревізійної комісії - Фокiна Сергiя Олександровича, Ящука Віталія Станіславовича.
Питання порядку денного №7.
Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії.
Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію у кількості 3 (трьох) осіб у складі: Солодухін Олексій Олегович, Панік Ніна Олександрівна,Ящук Віталій Станіславович, відповідно до нової редакції Статуту Товариства.
Питання порядку денного №8.
Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Ревізійної комісії здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора Товариства Дуднік Світлану Валентинівну (реєстраційний номер картки платника податків 2414701865) на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
Питання порядку денного №9.
Питання, винесене на голосування: Розгляд письмового Звіту Наглядової ради Товариства, що містить пояснення причин невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії.
Проект рішення: Прийняти до відома Звіт Наглядової ради Товариства, що містить пояснення причин невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії, викласти його в окремому додатку, який є невід'ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів від «19» січня 2019 р. (Додається Додаток № 1).
Питання порядку денного №10.
Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
Проект рішення 1: Затвердити рішення про використання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
Проект рішення 2: Затвердити рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
Питання порядку денного №11.
Питання, винесене на голосування: Про збільшення статутного капіталу ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Проект рішення: Збільшити розмір статутного капіталу ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» (код ЄДРПОУ 14308204) за рахунок додаткових внесків з 29737,00 (двадцять дев'ять тисяч сімсот тридцять сім гривень) грн. до 5600000,00 (п'яти мільйонів шістсот тисяч гривень) грн. шляхом додаткової емісії акцій у кількості 22281 052 (двадцять два мільйона двісті вісімдесят одна тисяча п'ятдесят дві) штуки існуючої номінальної вартості 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень за одну акцію, загальною номінальною вартістю 5570263,00 (п'ять мільйонів п'ятсот сімдесят тисяч двісті шістдесят три гривні 00 копійок) гривень.
Питання порядку денного №12.
Питання, винесене на голосування: Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» та про затвердження Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ».
Проект рішення 1: Здійснити емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» (податковий номер 14308204) з реалізацією переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії та затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів (Додається Додаток № 2 до Протоколу загальних зборів акціонерів від «19» січня 2019 р.). Визнати учасниками емісії акцій (встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства) існуючих акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» станом на «19» січня 2019 року.
Проект рішення 2: Здійснити емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» (податковий номер 14308204) без реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії та затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів (Додається Додаток № 2 до Протоколу загальних зборів акціонерів від «19» січня 2019 р.). Визнати учасниками емісії акцій (встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства) існуючих акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» станом на «19» січня 2019 року.
 
Питання порядку денного №13.
Питання, винесене на голосування: Про визначення уповноваженого органу ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», якому надаються повноваження щодо:
- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту Товариства, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права) який має переважне право на придбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»
Проект рішення: Визначити Наглядову раду уповноваженим органом ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», якому надаються повноваження щодо:
- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту Товариства, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права) який має переважне право на придбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»
 
Питання порядку денного №14.
Питання, винесене на голосування: Про визначення уповноважених осіб ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», яким надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
Проект рішення 1: Визначити Директора ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» Дуднік Світлану Валентинівну (реєстраційний номер картки платника податків 2414701865) уповноваженою особою, якій надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
Проект рішення 2: Визначити Директора ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» Дуднік Світлану Валентинівну (реєстраційний номер картки платника податків 2414701865) уповноваженою особою, якій надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
 
 
Дата розміщення: «28» грудня 2018 року
Директор ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ»
Дуднік Світлана Валентинівна
 
 
 
        На виконання п.4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»
надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом
на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ СКТБ
ПРОДМАШ» (ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» або Товариство), які
призначені на «19» січня 2019 року: 
 
Станом на «15» січня 2019 р. - на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ»:
-    загальна кількість простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ
ПРОДМАШ» складає  118948 простих іменних акцій, що дорівнює ста
відсоткам статутного капіталу Товариства;
-    загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ»
складає 78213 голосуючих акцій Товариства.
 
Дата розміщення: «18» січня 2019 року.
Дата розміщення: «21» січня 2019 року.