ПрАТ "Одеське СКТБ Продмаш"
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ»
(ідентифікаційний код 14308204)
 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», місцезнаходження: Україна, 65005, Одеська область, місто Одеса, вулиця Михайлівська, будинок 25, повідомляє, що «25» квітня 2018 року об 11 годин 00 хвилин за адресою: місто Одеса, вулиця Сонячна, будинок 5 (конференц-зал № 1) будуть проводитись загальні збори Товариства.
 
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводиться у день проведення загальних зборів за місцем проведення загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на «19» квітня 2018 року. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09 годин 30 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 10 годин 30 хвилин.
 
Перелік питань, що виносяться на голосування, та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Голова лічильної комісії - Єреш Наталія Юріївна, члени лічильної комісії - Солодухіна Ольга Олегівна та Соловьова Тетяна Олександрівна. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення:
Головою загальних зборів обрати Рябцева Юрія Михайловича. Секретарем загальних зборів обрати Кочевінову Ніну Олександрівну.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення:
При  проведенні загальних зборів заборонити фіксувати хід загальних зборів технічними засобами відео та аудіо запису та заборонити присутність на загальних зборах будь-яких осіб, які не є акціонерами (їх представниками), що зареєструвалися для участі у загальних зборах, крім осіб які входять або є кандидатами до складу органів Товариства, та представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які відповідно до законодавства України мають право здійснювати нагляд за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: встановити по кожному питанню порядку денного: доповіді - до 15 хвилин, запитання та виступи - до 5 хвилин, відповіді на питання до 5 хвилин; загальні збори Товариства провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів. Лічильній комісії надати до 20 хвилин для здійснення підрахунку голосів. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування, крім кумулятивного голосування.
4. Розгляд звіту Директора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Директора у 2017 році визнати такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2017 році та заходи за результатами його розгляду. Роботу Наглядової ради  у 2017 році визнати такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
Проект рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
Проект рішення:
Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати. Прибуток отриманий за підсумками роботи за 2017 рік направити на покриття збитків Товариства отриманих у попередніх періодах фінансово-господарської діяльності.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення:
Припинити повноваження усіх призначених раніше та діючих станом на дату проведення загальних зборів членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради.
Проект рішення:
Не надається згідно приписів пункту 5 частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Проект рішення:
Припинити повноваження усіх призначених раніше та діючих станом на дату проведення загальних зборів членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії.
Проект рішення:
Не надається згідно приписів пункту 5 частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Ревізійної комісії здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
Акціонер, після отримання зазначеного повідомлення про проведення загальних зборів, мають право отримати письмову відповідь на письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів у період до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись шляхом письмового звернення за місцезнаходженням Товариства: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 25, кімната 220, у робочі дні та у робочий час з 14:00 годин до 17:00 годин, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Дуднік Світлана Валентинівна.
 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, щодо включення нових питань до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
 
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу відповідно до чинного законодавства. Представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу відповідно до чинного законодавства та належним чином оформлену довіреність.
 
Акціонер має право призначити для участі у загальних зборах свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь який момент відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Довіреність про право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано «23» березня 2018 року в щоденному офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57.
 
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на «16» березня 2018 року, загальна кількість акцій товариства становить 118948 (сто вісімнадцять тисяч дев'ятсот сорок вісім) штук, кількість голосуючих акцій товариства становить 74534 (сімдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять чотири) штуки.
 
Дата розміщення на веб-сайті
http://sktb.odessa.ua// інформації з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформації, зазначеної в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» - «23» березня 2018 року.
 
ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ». Телефон для довідок (048) 785-98-54