Повідомлення
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ»
(ідентифікаційний код 14308204)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», місцезнаходження: Україна, 65005, Одеська область, місто Одеса, вулиця Михайлівська, будинок 25, повідомляє, що «21» квітня 2017 року об 11 годин 00 хвилин за адресою: місто Одеса, вулиця Сонячна, будинок 5 (конференц-зал № 1) будуть проводитись загальні збори товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводиться у день проведення загальних зборів за місцем проведення загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на «14» квітня 2017 року. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09 годин 30 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 10 годин 30 хвилин.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.    Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Голова лічильної комісії - Єреш Наталія Юріївна, члени лічильної комісії - Солодухіна Ольга Олегівна та Соловьова Тетяна Олександрівна. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття Загальних зборів.
2.    Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Головою загальних зборів обрати Рябцева Юрія Михайловича. Секретарем загальних зборів обрати Кочевінову Ніну Олександрівну.
3.    Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення: При  проведенні загальних зборів заборонити фіксувати хід загальних зборів технічними засобами відео та аудіо запису та заборонити присутність на загальних зборах будь-яких осіб, які не є акціонерами (уповноваженими представниками акціонерів), що зареєструвалися для участі у загальних зборах, крім осіб які входять або є кандидатами до складу органів Товариства, та представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які відповідно до законодавства України мають право здійснювати нагляд за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: встановити по кожному питанню порядку денного: доповіді - до 15 хвилин, запитання та виступи - до 5 хвилин, відповіді на питання до 5 хвилин; загальні збори Товариства провести без перерви.
4.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Роботу директора ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» у 2016 році визнати задовільною та затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
5.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.
Проект рішення: Роботу наглядової ради ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» у 2016 році визнати задовільною та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 рік.
6.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії за 2016 рік.
Проект рішення: Роботу ревізійної комісії ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» у 2016 році визнати задовільною, а також затвердити звіт та висновок ревізійної комісії товариства стосовно річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.
7.    Затвердження звіту та балансу товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» за 2016 рік.
8.    Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) товариства за підсумками роботи за
2016 рік.
Проект рішення: Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати. Прибуток ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» отриманий за підсумками роботи за 2016 рік направити на покриття збитків ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» отриманих у попередніх періодах фінансово-господарської діяльності ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ».
З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів у період до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись шляхом письмового звернення за місцезнаходженням товариства: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 25, кімната 220, у робочі дні та у робочий час з 14:00 годин до 17:00 годин, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Дуднік Світлана Валентинівна.
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» (тис.грн.)
Найменування показника
 Період
 
 
 звітний
 попередній
 Усього активів
 3436,7
 3695,1
 Основні засоби (за залишковою вартістю)
 2689,4
 2906,7
 Довгострокові фінансові інвестиції
 -
 -
 Запаси
 -
 -
 Сумарна дебіторська заборгованість
 573
 330,5
 Грошові кошти та їх еквіваленти
 149,3
 457,9
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
 -167,4
 -486,3
 Власний капітал
 1990,8
 1990,8
 Статутний капітал
 30,0
 30,0
 Довгострокові зобов'язання
 1486,2
 2086,2
 Поточні зобов'язання
 97,1
 74,4
 Чистий прибуток (збиток)
 318,9
 319,2
 Середньорічна кількість акцій (шт.)
 118948
 118948
 Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду (шт.)
 -
 -
 Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
 -
 -
 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
 9
 11
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу
відповідно до чинного законодавства (бажано - паспорт). Представникам
акціонерів - документ, що посвідчує особу відповідно до чинного законодавства
(бажано - паспорт) та належним чином оформлену довіреність.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано «17» березня 2017 року в щоденному офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52.
ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ»
Телефон для довідок (048) 785-98-54