Повідомлення
ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента
 
Дата вчинення
дії
 Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)
 Посада*
 Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної
особи
 Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який
видав)**
або код за
ЄДРПОУ
юридичної
особи
 Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 25.04.2018
 Припинено
повноваження
 Член Наглядової
ради
 Ойберман Олександр Юрійович
 Згода на
розкриття
паспортних
даних не надана 
 32,0745
 25.04.2018
 Припинено
повноваження
 Член Наглядової
ради
 Альперін Вадим Олександрович
 Згода на
розкриття
паспортних
даних не надана 
 0
 25.04.2018
 Припинено
повноваження
 Член Наглядової
ради
 Чуйко Борис Семенович
 Згода на
розкриття
паспортних
даних не надана 
 0
 25.04.2018
 Обрано
 Член Наглядової
ради
 Ойберман Олександр Юрійович
 Згода на
розкриття
паспортних
даних не надана 
 32,0745
 25.04.2018
 Обрано
 Член Наглядової
ради
 Альперін Вадим Олександрович
 Згода на
розкриття
паспортних
даних не надана 
 0
 25.04.2018
 Обрано
 Член Наглядової
ради
 Чуйко Борис Семенович
 Згода на
розкриття
паспортних
даних не надана 
 0
 25.04.2018
 Припинено
повноваження
 Член Ревізійної
комісії
 ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А»
 
 3,0929
 25.04.2018
 Припинено
повноваження
 Член Ревізійної
комісії
 Ящук Віталій Станіславович
 Згода на
розкриття
паспортних
даних не надана 
 0,0168
 25.04.2018
 Обрано
 Член Наглядової
ради
 ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А»
 Згода на
розкриття
паспортних
даних не надана 
 3,0929
 25.04.2018
 Обрано
 Член Наглядової
ради
 Фокін Сергій Олександрович
 Згода на
розкриття
паспортних
даних не надана 
 0,0008
25.04.2018
Обрано
 Член Наглядової
ради
 Ящук Віталій Станіславович
 Згода на
розкриття
паспортних
даних не надана 
 0,0168
 
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято «25» квітня 2018 року загальними зборами ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ».
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Члени Наглядової ради обрані на строк 3 роки. Члени Наглядової ради Ойберман Олександр Юрійович та Альперін Вадим Олександрович протягом останніх п'яти років обіймали посаду члена Наглядової ради. Член Наглядової ради Ойберман Олександр Юрійович є акціонером Товариства. Член Наглядової ради Альперін Вадим Олександрович є представником акціонера - Альперін Фаїни, яка володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 30,4335%. Член Наглядової ради Чуйко Брис Семенович є представником акціонера - Ойберман Олександр Юрійович, який володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 32,0745%.
Члени Ревізійної комісії обрані на строк 5 років. Член Ревізійної комісії
Фокін Сергій Олександрович протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена Наглядової ради. Члени Ревізійної комісії ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» та Ящук Віталій Станіславович протягом останніх п'яти років обіймали посаду члена Ревізійної комісії.